การประชุมครูออนไลน์ เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมออนไลน์ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไว (Covid-19)
ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ PS Online Learning
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<