‼️ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน

‼️ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน
📌ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21-23 ธันวาคม 2563
✅ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง