ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “สมรรถนะผู้นำวิชาการ”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “สมรรถนะผู้นำวิชาการ”
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 250 คน
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<