กิจกรรมลีลาศประยุกต์สัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบูรณาการ
“ลีลาศประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้รักการออกกำลังกายเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<