การปรึกษาและเตรียมความพร้อม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดทำหลักสูตร แผนการเรียนศิลปกรรม

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กลุ่มบริหารวิชาการ
ร่วมกับ ครูมนัญญา มาบางยาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูสาขาดนตรี ครูสุทธิพงษ์ คำยุทา ,ครูขจร ปรีดากุล
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อปรึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการจัดทำหลักสูตร แผนการเรียนศิลปกรรม
และเตรียมพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันต่อไป
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563
ณ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<