ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นวิทยากร
โครงการเปิดโลกทัศน์ภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต”
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<