การประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง
เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โดยมีตัวแทนนักเรียน 46 คน และครู 12 คน เข้าร่วมในการประชุม
ณ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<