การตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมต่อการเรียน การปฏิบัติงาน
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<