กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

** มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ**
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กำหนดวันตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ตามวันและเวลาดังนี้
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางตรวจสุขภาพนักเรียน ดังแนบ https://bit.ly/3iChoHP