พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทยและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดยแบ่งเป็นรอบเช้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และรอบบ่าย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<