การอบรม “การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสถานที่การจัดการอบรม “การควบคุมงานก่อสร้างอาคารและการตรวจการจ้าง”
ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานการจัดอบรมและกล่าวรายงาน
โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง”
มีผู้เข้าร่วมการอบรบจากทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โดยวิทยากรมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฉัตรชัย อาภานุรังษี
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ 2563-2565) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2
จึงได้กำหนดจัดการประชุม เพื่อให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับฯและการควบคุมงานก่อสร้าง
และเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<