ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้ารับการประเมินและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ ดร.นิยม ไผ่โสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1
คณะกรรมการ นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
และนางวารี คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.1
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมิน ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนด
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<