การอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยนชนศึกษา สำหรับครูผู้จัดกระบวนการ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับครูผู้จัดกระบวนการ”
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนศึกษา
มีความตระหนักต่อสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563
ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<