ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารดังแนบนี้

1. TOR โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

2. สรุปรายการปริมาณงานและราคา

3. แบบอาคารพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)