ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

? ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

? ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ https://bit.ly/2XNsBhf
? ม.1 ประเภทนอกพื้นที่บริการ https://bit.ly/2AR79ir
? ม.1 ประเภทเงื่อนไงพิเศษ https://bit.ly/30t52vF

 ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 24.00 น. ที่ www.ps.ac.th

 ผู้ที่มีรายชื่อให้ไปมอบตัว ณ จุดรับมอบตัวนักเรียนโรงเรียน ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 63 (ไปมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศ )

‼️ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หากไม่รายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้