ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และชมการเรียนการสอนออนไลน์ PS Online Learning

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและชมการเรียนการสอนออนไลน์ PS Online Learning
ของนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อม สอบถามความคิดเห็นและปัญหา
ในการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอน
PS Online Learning ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อผู้เรียน

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<