ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อชุดจอภาพและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ (LED Display Outdoor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดจอภาพและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ (LED Display Outdoor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดจอภาพและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ (LED Display Outdoor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)