ประกาศ การซ่อมเสริมและแก้ไข เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

🏫 ประกาศ การซ่อมเสริมและแก้ไข ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเหตุการณ์ไวรัสโควิด (COVID-19)
เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
‼️ “ทุกรายวิชา” ที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0 ร มผ. (ย้อนหลัง 3 ปี)
📌 ให้ติดต่อซ่อมเสริมและแก้ไข ผ่าน Line Official id : @351gprzb (ใส่ @ ด้วย) หรือ แสกน QR-CODE
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มีนาคม 2563 (ก่อน 16.30 น.)
โดยให้นักเรียนแจ้งรายละเอียดกับแอดมิน ที่ดูแลและตอบคำถามใน Line Official ดังนี้
1. เลขประจำตัวนักเรียน
2. ชื่อ-สกุล
3. รหัสวิชาที่ตก
4. ชื่อรายวิชาที่ตก
5. ชื่อครูผู้สอน
================
30001 นายรักเรียน ดีเด่น
– อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูวนิดา
– ท23102 ภาษาไทย ครูจิตวัฒ