ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

📌 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
🌏 เปิดดูประกาศทางการได้ที่ http://bit.ly/3a496Vf