แจ้งประกาศผล 0 ร มผ ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

🏫 แจ้งประกาศผล 0 ร มผ ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
🌏 ดูประกาศผลได้ที่ http://203.114.116.51/transcripts/
‼️ หากนักเรียนยังมีผลการเรียน “ไม่ผ่าน” ในรายวิชาใด
ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา ทางโทรศัพท์ หรือ ทางไลน์ โดยด่วน
เพื่อช่วยประสานงานกับคุณครูประจำวิชาโดยไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยตนเอง