การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<