การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 EP และม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<