การสอบคัดเลือกเข้า ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โดยนางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เข้าตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<