ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน และรายชื่อสำรอง ชั้น ม.1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563

? ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563
? เปิดดูรายชื่อมีสิทธิ์เข้าเรียนได้ที่ http://bit.ly/2wFuBgl
รายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มอบตัววันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
‼️ หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
.
.
? ประกาศรายชื่อ #สำรอง เข้าเรียนชั้น ม.1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2563
? เปิดดูรายชื่อสำรองได้ที่ http://bit.ly/2IzSMj1
รายงานตัวสำรองวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
‼️ หากไม่ไปรายงานตัวสำรองในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
การเรียกสำรองนั้น จะเรียกในกรณีที่พบว่า นักเรียนที่มีรายชื่อตามผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนไม่ไปรายงานตัวหรือมอบตัวในวันที่กำหนด โรงเรียนจะเรียกรายชื่อสำรองตามลำดับ (เฉพาะผู้ที่ไปรายงานตัวสำรองในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เท่านั้น)
.
**กรุณาอ่านและยึดถือข้อความในไฟล์ประกาศของโรงเรียนเป็นสำคัญ