ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

? ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.4
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Intensive English Program) ปีการศึกษา 2563
.
? โดยสามารถเปิดดูผลการสอบได้ที่ http://bit.ly/38wOV0N
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. (เริ่มรับลงทะเบียน 8.00 น.)
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก (อาคาร 4) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
‼️ หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้