ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ม.1 EP ปีการศึกษา 2563

 

? ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2563
 
? โดยสามารถเปิดดูผลการสอบได้ที่ http://bit.ly/2TTsjlU 
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. (เริ่มรับลงทะเบียน 8.00 น.)
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก (อาคาร 4) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
 
‼️ หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้