ประกาศ รายละเอียดเงื่อนไขผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการเรียกเสนอผู้ประกอการงานประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงประกาศกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดที่แนบนี้ http://bit.ly/2TJKomd