ตรวจเยี่ยมติดตาม การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะวิทยากรในการตรวจเยี่ยมติดตาม การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในการกำกับของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<