การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เพื่อเสนอยื่นประมูล ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร 5 ชั้น 2
โทร. 02-448-6130 ต่อ 523 , 02-448-7107
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2563