การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกวดราคาซื้อจัดซ์้อรถตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)