ประการศผลการพิจารณาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ร่วมพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

ตามเอกสารดังนี้

หนังสือผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน