พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนประพฤติดี มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีน้ำใจต่อผู้อื่น ให้ได้รับการยกย่องในสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน คือ มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตใฝ่อาสา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้สถานศึกษา
โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
และนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานและให้โอวาทในพิธี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<