ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่เกียรติคุณผู้นำบริหารการศึกษายุคดิสรัปชั่น

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รับโล่เกียรติคุณผู้นำบริหารการศึกษายุคดิสรัปชั่น
ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2020
(Digital for Education Forum 2020)
ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ มอบรางวัล
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<