กำหนดการรับสมัคร โครงการ English Program


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) รวมจำนวน 90 คน
ห้องเรียน วิทย์-คณิต 60 คน
ห้องเรียน คณิต-จีน 30 คน

#คุณสมบัติ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ป.4-6 รวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ร้อยละ 70
คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.0

#หลักฐานการสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม หรือสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลที่มี ผลการเรียน ป.4-6 รวม 5 ภาคเรียน
รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

#วิชาที่สอบ
📝 คณิตศาสตร์ 50 ข้อ / วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ / ภาษาอังกฤษ 50 ข้อ

#กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร
📌 11-26 ก.พ. 63 กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ / พิมพ์ใบชำระเงิน / ชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์หรือเคาท์เตอร์ธนาคาร
📌 11-26 ก.พ. 63 หากชำระเงินแล้ว สามารถพิมพ์ใบแจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์ (ภายใน 1-2 วันหลังการชำระเงิน)
📌 22-26 ก.พ. 63 ยื่นใบแจ้งความจำนง พร้อมหลักฐานการสมัคร ณ จุดรับสมัครโรงเรียน
📌 7 มี.ค. 63 สอบคัดเลือก

🌎 เว็บไซต์ที่รับสมัคร http://203.114.116.51/psadmission

# สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-448-6130 หรือ www.ps.ac.th

 


🏨โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ English Program (EP) 20 คน และ Intensive English Program (IEP) 20 คน
 
#แผนการเรียนใหม่ปี 2563
เตรียมแพทย์-เภสัช (รับเฉพาะ IEP)
เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ (รับเฉพาะ IEP)
เตรียมวิทย์-คอม (รับเฉพาะ IEP)
เตรียมนิเทศ-มนุษย์
เตรียมศิลปกรรม
เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี
เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์
 
#คุณสมบัติ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1-ม.3 รวม 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ ร้อยละ 75
คะแนนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ำกว่า 3.0
 
#หลักฐานการสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม หรือสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลที่มี ผลการเรียน ม.1-3 รวม 5 ภาคเรียน
รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 
#วิชาที่สอบ
📝 คณิตศาสตร์ 60 ข้อ / วิทยาศาสตร์ 60 ข้อ / ภาษาอังกฤษ 80 ข้อ
 
#กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร
📌 11-26 ก.พ. 63 กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ / พิมพ์ใบชำระเงิน / ชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์หรือเคาท์เตอร์ธนาคาร
📌 11-26 ก.พ. 63 หากชำระเงินแล้ว สามารถพิมพ์ใบแจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์ (ภายใน 1-2 วันหลังการชำระเงิน)
📌 22-26 ก.พ. 63 ยื่นใบแจ้งความจำนง พร้อมหลักฐานการสมัคร ณ จุดรับสมัครโรงเรียน
📌 8 มี.ค. 63 สอบคัดเลือก
 
🌎 เว็บไซต์ที่รับสมัคร http://www.ps.ac.th หรือ http://203.114.116.51/psadmission
 
# สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-448-6130 หรือ www.ps.ac.th