ผู้อำนวยการและคณะ มอบกระเช้าปีใหม่คณะผู้บริหารของสพฐ.

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะ
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานนท์ สุขภาคกิจ

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

นายธนารัชต์ สมคเณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

 

 

 

 

 

นางนภัทร ธัญญวณิชกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

 

 

 

 

 

ดร.สุดา สุขอ่ำ
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

 

 

 

 

 

นายวันชัย ธงชัย

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์

 

 

 

 

ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา