พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข(รุ่น9) โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข(รุ่น4) ปีการศึกษา 2562
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2563

โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชา บูรพชันศรี มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทครูผู้สอน
นางสาวศิรินาฏย์ เรืองประพันธ์

รางวัลเกียรติบัตรประเภทครูผู้สอน
นายสถาพร เผือกมุ่ย
นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์
นางมนฑิรา นิ่มสมบุญ
นางสาวกิรินญา ประกอบดี
นางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง
นางสาวณัฐิกา สุรชาติ
นางสาวธัญรัตน์ ลาภธนภัทร
นางสาวเบญญาภา ยอยรู้รอบ
นางสาวเมธินี ปุณฑริกาภา
นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์
นายประธาน มากะเต

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ