การอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามหลักสูตรแนวใหม่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร
เรื่อง “การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างพหุปัญญา(MI)
ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) ครอบคลุมเทคนิค วิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning(AL)
ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps และ STEM Education”
บรรยายโดยวิทยากร ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูเชี่ยวชาญ(คศ.4)
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ผู้เข้ารับการอบรมจากครู บุคลากรจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนในสังกัดสพม.1 กลุ่ม 4
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<