กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3/4 – 3/12

? แจ้งกำหนดการ โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และบูรณาการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.3/4-3/12
? ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
? วันที่ 20 ธันวาคม 2562
? เปิดกำหนดการดูได้ที่ http://bit.ly/2EiwwIe