โพธิสารร้อยรักมุทิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม
งาน “โพธิสารร้อยรักมุทิตา กษิณาคารวะ สุขเกษม”
เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลานักเรียน

โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่

       1. นายปรีชา ชูเชิด     ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
       2. นางกอบกุล อุสาโห     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
       3. นายวีระพล อินทร์กอง     ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
       4. นายรัชต์ จันทพลาบูรณ์     ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
       5. นางญาดารัตน์ ศิระมาด     ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
       6. นางชนานาฏ ล้อมเจริญพงษ์     ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
       7. นางบุญเรือน เฑียรทอง     ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       8. นางสาวสุคนธา จงอ่อน     ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
       9. นางสาวเกศินี ว่องสิริพร     ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       10. นางชุมเกศิณี เรืองลายคราม     ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
       11. นางสาวพิมพาภรณ์ สถาวรานนท์     ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<