การอบรมสร้างการรับรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จิตอาสา ๙๐๔

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
จัดกิจกรรมการบรรยายขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
การอบรมสร้างการรับรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย
พร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และนำไปขยายผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จำนวน ๑๒๐ คน
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๕ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<