กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2562
ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
มีการแสดง เต้นโซรัน บุชิ ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.5
การเล่าความเป็นมาของวันทานาบาตะและการตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลทานาบาตะ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร