การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นายอดิศร วชิรานันท์ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และนางสาวณัฐธิดา ชูสังข์ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 9
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์