พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีไทย วิถีพุทธขึ้น
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<