กิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ชุมชน เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด
และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดได้ผลอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<