พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ
ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความกตัญญูกตเวทีให้แก่เยาวชนของชาติ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทยและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<