ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป
จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมต่อการเรียน การปฏิบัติงาน
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 62
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<