การประชุมผู้ปกครอง EP/IEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียนโครงการ EP, IEP ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อสรรหากรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<