กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 1
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร
เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<