นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน

งานธนาคารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กำหนดให้นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียนรับเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยการประหยัดรักการออม รู้จักรับผิดชอบและเสียสละต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<