กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 1
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 วัน (ไม่พักค้างคืน)
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงไว้ซึ่งวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร
เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<